Szukaj haseł:

Apelacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Apelacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Apelacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia – jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu I instancji, który służy stronom. Warunkiem możliwości jej złożenia, jest otrzymanie wyroku z uzasadnieniem. Apelację składa się na piśmie w sądzie, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie. Zbada on spełnienie warunków formalnych wniesionej apelacji. Apelacja spełnia warunki formalne, jeżeli jest dopuszczalna i została złożona przez osobę uprawnioną w terminie na złożenie określonym dla tego środka odwoławczego. Jeśli nie spełnia warunków formalnych, to prezes sądu I instancji odmawia jej przyjęcia, a gdy przyjmie, wówczas sąd odwoławczy pozostawia ją bez rozpatrzenia. Jeśli apelacja spełnia wymogi formalne i sąd I instancji przyjmie apelację, to zawiadamia o tym strony, obrońców i pełnomocników i przekazuje akta sądowi odwoławczemu. Strony mogą, ale nie muszą, uczestniczyć w rozprawie i w posiedzeniu sądu odwoławczego. Udział stron jest obowiązkowy, gdy tak zarządzi sąd lub prezes sądu. Jeśli obwiniony jest głuchy, niemy lub niewidomy lub/i zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności, wówczas udział obrońcy jest obowiązkowy.

Apelację wnosi się w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Jest to termin zawity, w więc nieprzekraczalny. Sąd odwoławczy rozpoznaje apelację na rozprawie, a gdy przewiduje tak ustawa – na posiedzeniu. Jeśli uzasadnienie wyroku zostało przedstawione wyłącznie w formie ustnej, apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem tego uzasadnienia.

Jeśli apelacja dotyczy winy obwinionego, sąd odwoławczy kontroluje cały wyrok. Jeśli dotyczy kwestii kary, sąd kontroluje całe rozstrzygnięcie o karze i środkach karnych. Jeśli rozstrzygnięcie sądu odwoławczego dotyczy wyroku sądu I instancji, sąd odwoławczy orzeka wyrokiem.

W sądzie odwoławczym przewód sądowy rozpoczyna sędzia sprawozdawca, przedstawiając przebieg dotychczasowego postępowania. Strony mogą składać wyjaśnienia, w pierwszej kolejności skarżący. Uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego jest obligatoryjne.

Zażalenie jest również środkiem odwoławczym, ale od postanowień, zarządzeń i innych czynności, możliwym do wniesienia w wypadkach wskazanych w ustawie. Służy stronom, osobie, której postanowienie, zarządzenie bezpośrednio dotyczy, a także osobie, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia – na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top