Szukaj haseł:

Apostille

To urzędowe poświadczenie, legalizacja dokumentu wydanego w jednym państwie, umożliwiające posługiwanie się tym dokumentem w innym państwie.

Apostille potwierdza o autentyczności dokumentu i jego mocy prawnej. Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, apostille nadaje się, jeśli dokument ma być użyty za granicą w kraju, który jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938).

Tak poświadczony dokument może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa, z pominięciem dodatkowych legalizacji.

Sygnatariusze wskazanej konwencji haskiej z 1961 r. umawiają się, że jedyną czynnością, która może być wymagana w celu poświadczenia autentyczności podpisu, a także charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument, oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument, jest dołączenie apostille wydane przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi (art. 3 konwencji).

Klauzula apostille wydawana jest na wniosek tego, kto dokument posiada, lub kto go podpisał. Umieszczana jest na dokumencie lub jest do niego dołączana i powinna być sporządzana wg wzoru stanowiącego załącznik do ww. konwencji. Może zostać sporządzona w języku urzędowym organu wydającego, ale standardowe zwroty mogą być sporządzane w drugim języku. Jedyny obligatoryjny wymóg dotyczy tytułu, który ma zostać zachowany w oryginalnym języku francuskim: „Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)”. Pozostałe elementy apostille, zgodnie z przywołanym załącznikiem, to:

 • wskazanie państwa wydającego dokument,
 • wskazanie kto podpisał poświadczany dokument i w jakim charakterze działał,
 • informację nt. pieczęci lub stempla w jaki jest zaopatrzony dokument,
 • informacje nt. daty i miejscowości, w której zostaje wydane poświadczenie oraz przez kogo,
 • numer apostille,
 • pieczęć lub stempel,
 • podpis.

Organy państw sygnatariuszy konwencji, wyznaczone do wydawania apostille, zobowiązane są prowadzić ich rejestr lub kartotekę. Za podlegające poświadczeniu apostille dokumenty urzędowe, konwencja uważa:

 1. dokumenty pochodzące od organu lub urzędnika sądowego, włączając w to dokumenty pochodzące od prokuratora, sekretarza sądowego lub urzędnika dokonującego doręczeń („huissier de justice”);
 2. dokumenty administracyjne;
 3. akty notarialne;
 4. urzędowe zaświadczenia umieszczane na dokumentach podpisanych przez osoby działające w charakterze prywatnym, takie jak urzędowe zaświadczenia stwierdzające zarejestrowanie dokumentu lub fakt jego istnienia w określonej dacie oraz urzędowe i notarialne poświadczenia podpisów.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top