Szukaj haseł:

Arbitraż (postępowanie arbitrażowe)

Arbitraż (lub postępowanie arbitrażowe) to inaczej postępowanie polubowne. Jest to ta sama instytucja prawa cywilnego, opisana w części piątej k.p.c., oznaczonej jako „sąd polubowny (arbitrażowy)”.

Zakres przedmiotowy został określony w ten sposób, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wymaga pisemnej umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Taka umowa nazywa się zapisem na sąd polubowny.

Strony mogą w umowie określić liczbę sędziów sądu polubownego, zwanych arbitrami. Sąd polubowny rozstrzyga spór według prawa właściwego dla danego stosunku, a gdy strony go do tego wyraźnie upoważniły – według ogólnych zasad prawa lub zasad słuszności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top