Szukaj haseł:

Asystent sędziego

To osoba zatrudniona w sądzie do wykonywania czynności przygotowujących sprawy sądowe do rozpoznania, a także do czynności administracyjnych, służących zapewnieniu właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego z wykonywaniem przez sąd zadań. Asystent podlega okresowym ocenom pod względem jakości i terminowości wykonywanych zadań, kultury sprawowania urzędu, efektywność wykorzystania czasu pracy oraz realizację doskonalenia zawodowego.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070, ze zm.). wyróżnia asystenta sędziego oraz starszego asystenta sędziego. Asystentem sędziego może być korzystający z pełni praw obywatelskich i cywilnych obywatel RP o nieskazitelnym charakterze, który ukończył 24 lata i wyższe studia prawnicze w Polsce oraz uzyskał tytuł magistra lub ukończył studia zagraniczne uznane w Polsce. Natomiast starszym asystentem może zostać asystent, który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej 10 lat i uzyskiwał pozytywne oceny okresowe, lub osoba, która zdała egzamin sędziowski lub prokuratorski. Przed zatrudnieniem asystenta sędziego, prezes sądu zasięga o kandydacie informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a nabór kandydatów następuje w drodze konkursu ogłoszonego przez tego prezesa, w którym decydujące o wyborze znaczenie ma wiedza i najwyższe kwalifikacje, zdolności ogólne i predyspozycje do pełnienia tego stanowiska.

W pierwszych 2 latach pracy, asystent sędziego, poza osobami, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski, zobowiązany jest odbyć staż asystencki trwający 12 miesięcy, organizowany przez prezesa sądu apelacyjnego, a mający na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie go do wykonywania czynności asystenta sędziego. W jego ramach, w pierwszym roku pracy, asystent odbywa szkolenie z zakresu metodyki pracy organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Asystentowi sędziego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Uposażenie asystenta może się zwiększyć także o dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań, oraz o nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top