Szukaj haseł:

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe – to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, przysługujące jego twórcy. Regulacje dotyczące autorskich praw majątkowych zostały zawarte w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83, ze zm.).

Autorskie prawa majątkowe oparte są o konstrukcję własnościową, to znaczy, że sam autor, pierwotnie, przez sam fakt stworzenia utworu, ma prawo czynienia z nim wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. Ma uprawnienia do korzystania z utworu i rozporządzania nim. Autorskie prawo majątkowe podlega rozczłonkowaniu, specyfikacji. Ograniczenia autorskich praw majątkowych wskazuje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego pola eksploatacji to:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie;

b) obrót oryginałem lub egzemplarzem utworu;

c) rozpowszechnienie w inny sposób niż obrót.

To prawo zakazowe, czyli prawo chronione bezwzględnie, a jego złamanie powoduje naruszenie umowy i delikt. Ustawodawca redukuje autorskie prawa majątkowe od momentu wprowadzenia utworu do obrotu, do prawa do należnego z tego tytułu wynagrodzenia. Zgodnie z art. 19 i 19¹ tej ustawy, twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do 5% wynagrodzenia liczonego od ceny:

a) zawodowo odsprzedanych oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego i fotograficznego;

b) zawodowo odsprzedanych rękopisów utworów literackich i muzycznych.

Odsprzedażą jest każda sprzedaż następująca po pierwszym rozporządzeniu egzemplarzem przez twórcę.

Do szkody w autorskich prawach majątkowych może prowadzić naruszenie autorskich praw osobistych. Ochrona autorskich praw majątkowych przejawia się prawem twórcy żądania zaniechania działań zagrażających tym prawom. W przypadku gdy naruszenie nastąpiło, twórca może żądać od sprawcy usunięcia jego skutków, w szczególności by złożył oświadczenie w odpowiedniej formie i treści. W przypadku zawinionego naruszenia, sąd, w ramach zadośćuczynienia za krzywdę, może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną, lub, jeśli twórca tego zażąda – zobowiązać sprawcę do wpłaty określonej kwoty na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top