Szukaj haseł:

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste – to nieograniczone w czasie prawa, które przypadają tylko twórcy i są bezpośrednio z nim związane. To prawo zakazujące innym podmiotom przypisywania sobie autorstwa cudzego utworu, jak i uprawniające do zatajenia swojego autorstwa, np. poprzez wykorzystanie pseudonimu. To prawo autora do zachowania integralności swojego utworu, nienaruszalności jego treści i formy, oraz do rzetelnego wykorzystania jego utworu. Granice realizacji prawa do integralności utworu określa art. 49 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83, ze zm.). Stanowi on, że nawet w przypadku nabycia całości autorskich praw majątkowych, następca prawny twórcy, nie może bez jego zgody, dokonywać zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. Dotyczy to również utworów, których czas ochrony autorskim prawem majątkowym upłynął.

Autorskie prawa osobiste, to prawo do decydowania o pierwszej publikacji (autor decyduje, czy chce, aby jego utwór był udostępniony publicznie), a także do nadzoru autorskiego (autor ma prawo do sprawdzenia, w jaki sposób jego dzieło jest wykorzystywane). Są to prawa niezbywalne, nie podlegają dziedziczeniu. Wszystkie pozostałe prawa osobiste giną wraz ze śmiercią ich posiadacza. Niemniej wykonywania i ochrony autorskich praw osobistych może dochodzić małżonek zmarłego autora, a w jego braku kolejno:

– zstępni;

– rodzice;

– zstępni rodzeństwa.

Ochrony tych praw mogą również dochodzić: stowarzyszenie twórców, właściwe ze względu na rodzaj twórczości, oraz organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Naruszenie autorskich praw osobistych może prowadzić do szkody w autorskich prawach majątkowych. Ochrona autorskich praw majątkowych przejawia się prawem twórcy żądania zaniechania działań zagrażających tym prawom. W przypadku gdy naruszenie nastąpiło, twórca może żądać od sprawcy usunięcia jego skutków, w szczególności by złożył oświadczenie w odpowiedniej formie i treści. W przypadku zawinionego naruszenia, sąd, w ramach zadośćuczynienia za krzywdę, może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną, lub, jeśli twórca tego zażąda – zobowiązać sprawcę do wpłaty określonej kwoty na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top