Szukaj haseł:

Bankowa stopa referencyjna

Bankowa stopa referencyjna – to regulator ilości pieniądza na rynku, stosowany przez bank centralny, czyli Narodowy Bank Polski, wpływając na wysokość stóp procentowych na rynku międzybankowym. Określa minimalną cenę udzielanych bankom komercyjnym kredytów lub sprzedawanych im krótkoterminowych, najczęściej 7-dniowych papierów wartościowych, bonów pieniężnych przez NBP. Poprzez emisję tych bonów, a następnie skup, reguluje podażą pieniądza, a tym samym czuwa nad równowagą na rynku międzybankowym.

Bankowa stopa referencyjna stanowi jedną z czterech podstawowych stóp procentowych, obok stóp: lombardowej, depozytowej i redyskontowej, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z art. 227 ust. 5 Konstytucji RP:

„W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów, powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i Senat” (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top