Szukaj haseł:

Bilans w sprawozdaniu finansowym banków

Bilans w sprawozdaniu finansowym banków

Bilans w sprawozdaniu finansowym banków – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. Dniem bilansowym jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Kierownik jednostki banku zobowiązany jest złożyć bilans do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Jego poszczególne składowe zostały wskazane w załączniku nr 2 do ustawy o rachunkowości. W bilansie tym banki wskazują:

– Aktywa:

 1. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym:
 2. W rachunku bieżącym, 2. Rezerwa obowiązkowa, 3. Inne środki;
 3. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym;

III. Należności od sektora finansowego:

 1. W rachunku bieżącym, 2. Terminowe;
 2. Należności od sektora niefinansowego:
 3. W rachunku bieżącym, 2. Terminowe;
 4. Należności od sektora budżetowego:
 5. W rachunku bieżącym, 2. Terminowe;
 6. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu;

VII. Dłużne papiery wartościowe:

 1. Banków, 2. Budżetu Państwa i budżetów terenowych, 3. Pozostałe;

VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych:

 1. W instytucjach finansowych, 2. W pozostałych jednostkach;
 2. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych:
 3. W instytucjach finansowych, 2. W pozostałych jednostkach;
 4. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych:
 5. W instytucjach finansowych, 2. W pozostałych jednostkach;
 6. Udziały lub akcje w innych jednostkach:
 7. W instytucjach finansowych, 2. W pozostałych jednostkach;

XII .Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe;

XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym wartość firmy;

XIV. Rzeczowe aktywa trwałe;

 1. Inne aktywa:
 2. Przejęte aktywa – do zbycia, 2. Pozostałe;

XVI. Rozliczenia międzyokresowe:

 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe;

XVII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy;

XVIII. Akcje własne.

Aktywa razem.

– Pasywa:

I .Zobowiązania wobec Banku Centralnego;

 1. Zobowiązania wobec sektora finansowego: 1.W rachunku bieżącym, 2. Terminowe;

III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego: 1. Rachunki oszczędnościowe, 2. Pozostałe;

 1. Zobowiązania wobec sektora budżetowego: 1. Bieżące, 2. Terminowe;
 2. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu;
 3. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych;

VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych;

VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania;

 1. Koszty i przychody rozliczane w czasie: 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, 2. Ujemna wartość firmy, 3. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów;
 2. Rezerwy:
 3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 2. Pozostałe rezerwy;
 4. Zobowiązania podporządkowane;

XII. Kapitał (fundusz) podstawowy;

XIII. Kapitał (fundusz) zapasowy;

XIV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;

 1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe:
 2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego, 2. Pozostałe;

XVI. Zysk (strata) z lat ubiegłych;

XVII. Zysk (strata) netto;

XVIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).

Pasywa razem. Współczynnik wypłacalności.

– Pozycje pozabilansowe:

 1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane:
 2. Zobowiązania udzielone: a) finansowe, b) gwarancyjne, 2. Zobowiązania otrzymane: a) finansowe, b) gwarancyjne;
 3. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży;

III. Pozostałe

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top