Szukaj haseł:

Bilans w sprawozdaniu finansowym innych jednostek

Bilans w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji

Bilans w sprawozdaniu finansowym jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. Dniem bilansowym jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Kierownik podmiotu zobowiązany jest złożyć bilans do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Jego poszczególne składowe zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. W bilansie tym jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji wskazują:

– Aktywa:

 1. A) Aktywa trwałe:
 2. Wartości niematerialne i prawne: 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych, 2. Wartość firmy, 3. Inne wartości niematerialne i prawne, 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne;
 3. Rzeczowe aktywa trwałe: 1. Środki trwałe, 2. Środki trwałe w budowie, 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie;

III. Należności długoterminowe: 1. Od jednostek powiązanych, 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, 3. Od pozostałych jednostek;

 1. Inwestycje długoterminowe: 1. Nieruchomości, 2. Wartości niematerialne i prawne, 3. Długoterminowe aktywa finansowe, 4. Inne inwestycje długoterminowe;
 2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 2. Inne rozliczenia międzyokresowe;
 3. B) Aktywa obrotowe:
 4. Zapasy: 1. Materiały, 2. Półprodukty i produkty w toku, 3. Produkty gotowe, 4. Towary, 5. Zaliczki na dostawy i usługi;
 5. Należności krótkoterminowe: 1. Należności od jednostek powiązanych, 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, 3. Należności od pozostałych jednostek;

III. Inwestycje krótkoterminowe: 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe, 2. Inne inwestycje krótkoterminowe;

 1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe;
 2. C) Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy;
 3. D) Udziały (akcje) własne;

Aktywa razem.

– Pasywa:

 1. A) Kapitał (fundusz) własny:
 2. Kapitał (fundusz) podstawowy;
 3. Kapitał (fundusz) zapasowy;

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny;

 1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe;
 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych;
 3. Zysk (strata) netto;

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna);

 1. B) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
 2. Rezerwy na zobowiązania: 1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne; 3. Pozostałe rezerwy;
 3. Zobowiązania długoterminowe: 1. Wobec jednostek powiązanych, 2.Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, 3. Wobec pozostałych jednostek;

III. Zobowiązania krótkoterminowe: 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych, 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, 4. Fundusze specjalne;

 1. Rozliczenia międzyokresowe: 1. Ujemna wartość firmy, 2. Inne rozliczenia międzyokresowe’

Pasywa razem.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top