Szukaj haseł:

Bilans w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Bilans w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Bilans w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – to niezbędny element sprawozdań finansowych tych podmiotów, uregulowany w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.). W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy. Dniem bilansowym jest dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Kierownik jednostki banku zobowiązany jest złożyć bilans do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Jego poszczególne składowe zostały wskazane w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości. W bilansie tym zakłady ubezpieczeń i reasekuracji wykazują:

– AKTYWA:

 1. Wartości niematerialne i prawne: 1.Wartość firmy, 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych;
 2. Lokaty:
 3. Nieruchomości: 1. Grunty własne oraz prawo wieczystego użytkowania gruntu, 2. Budynki, budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji;
 4. Lokaty w jednostkach podporządkowanych: 1.Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych, 2. Pożyczki udzielone jednostkom podporządkowanym oraz dłużne papiery wartościowe emitowane przez te jednostki, 3. Pozostałe lokaty;

III. Inne lokaty finansowe: 1. Udziały, akcje oraz inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, 2. Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe ostałej kwocie dochodu, 3. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach lokacyjnych, 4. Pożyczki zabezpieczone hipotecznie, 5. Pozostałe pożyczki, 6. Lokaty terminowe w instytucjach kredytowych, 7. Pozostałe lokaty;

 1. Należności depozytowe od cedentów:
 2. Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający;
 3. Należności: I. Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich: 1. Należności od ubezpieczających, w tym: 1.1. Od jednostek podporządkowanych, 1.2. Od pozostałych jednostek, 2. Należności od pośredników ubezpieczeniowych, w tym: 2.1. Od jednostek podporządkowanych, 2.2. Od pozostałych jednostek, 3. Inne należności, 3.1. Od jednostek podporządkowanych, 3.2. Od pozostałych jednostek;
 4. Należności z tytułu reasekuracji, w tym: 1. Od jednostek podporządkowanych, 2. Od pozostałych jednostek;

III. Inne należności: 1. Należności od budżetu, 2. Pozostałe należności, w tym: 2.1. Od jednostek podporządkowanych, 2.2. Od pozostałych jednostek;

 1. Inne składniki aktywów: I. Rzeczowe składniki aktywów, II. Środki pieniężne, III. Pozostałe składniki aktywów;
 2. Rozliczenia międzyokresowe: I. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, II. Aktywowane koszty akwizycji, III. Zarachowane odsetki i czynsze, IV. Inne rozliczenia międzyokresowe;
 3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy;
 4. Akcje własne;

Aktywa razem.

– PASYWA:

 1. Kapitał własny: I. Kapitał podstawowy, II. Kapitał zapasowy, III. Kapitał z aktualizacji wyceny, IV. Pozostałe kapitały rezerwowe, V. Zysk (strata) z lat ubiegłych, VI. Zysk (strata) netto, VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna);
 2. Zobowiązania podporządkowane;
 3. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: I. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego, II. Rezerwa ubezpieczeń na życie, III. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, IV. Rezerwy na premie i rabaty dla ubezpieczonych, V. Rezerwy na wyrównanie szkodowości (ryzyka), VI. Rezerwy na zwrot składek dla członków, VII. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe określone w statucie, VIII. Rezerwa ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający;
 4. Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych (wartość ujemna): I. Udział reasekuratorów w rezerwie składek i w rezerwie na pokrycie ryzyka niewygasłego, II. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, III. Udział reasekuratorów w rezerwie na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, IV. Udział reasekuratorów w rezerwie na premie i rabaty dla ubezpieczonych, V. Udział reasekuratorów w pozostałych rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych określonych w statucie, VI. Udział reasekuratorów w rezerwie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający;
 5. Oszacowane regresy i odzyski (wielkość ujemna): 1. Oszacowane regresy i odzyski brutto, 2. Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach;
 6. Pozostałe rezerwy: I. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników; II. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, III. Inne rezerwy;
 7. Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów;
 8. Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne: I. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich: 1. Zobowiązania wobec ubezpieczających, w tym: 1.1. Wobec jednostek podporządkowanych, 1.2. Wobec pozostałych jednostek, 2. Zobowiązania wobec pośredników ubezpieczeniowych, w tym: 2.1. Wobec jednostek podporządkowanych, 2.2. Wobec pozostałych jednostek, 3. Inne zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w tym: 3.1. Wobec jednostek podporządkowanych, 3.2. Wobec pozostałych jednostek; II. Zobowiązania z tytułu reasekuracji, w tym: 1. Wobec jednostek podporządkowanych, 2. Wobec pozostałych jednostek; III. Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek, w tym: 1. Zobowiązania zamienne na akcje zakładu ubezpieczeń, 2. Pozostałe; IV. Zobowiązania wobec instytucji kredytowych; V. Inne zobowiązania: 1. Zobowiązania wobec budżetu, 2. Pozostałe zobowiązania: 2.1. Wobec jednostek podporządkowanych, 2.2. Wobec pozostałych jednostek; VI. Fundusze specjalne: I. Rozliczenia międzyokresowe: 1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów, 2. Ujemna wartość firmy, 3. Przychody przyszłych okresów;

Pasywa razem.

Pozycje pozabilansowe

 1. Należności warunkowe, w tym: 1.1. otrzymane gwarancje i poręczenia, 1.2. pozostałe, 2. Zobowiązania warunkowe, w tym: 2.1. udzielone poręczenia i gwarancje, 2.2. weksle akceptowane i indosowane, 2.3. aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży, 2.4. inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach, 3. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń, 4. Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów, 5. Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top