Szukaj haseł:

Obowiązek przekazywania informacji o transferach pieniężnych – to obowiązek instytucji obowiązanych na podstawie Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Kontrola instytucji obowiązanych – to sprawowana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określona w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Organy informacji finansowej – to organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Są nimi: minister właściwy do spraw finansów

Wykaz organizacji pożytku publicznego – to wykaz tych organizacji, prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierający: nazwę i numer wpisu organizacji pożytku

Back to top