Szukaj haseł:

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994

Zestawienie zmian w kapitale własnym w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji - to niezbędny, obok bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w sprawozdaniu finansowym banku - to niezbędny element sprawozdań finansowych banków, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który

Techniczny rachunek ubezpieczeń na życie – to element niezbędny sprawozdania finansowego składanego przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji. Zgodnie z Ustawą z dnia 29

Back to top