Szukaj haseł:

To funkcjonariusz publiczny, realizujący zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorom sądowym została poświęcona odrębna ustawa z

To legitymujący się wykształceniem prawniczym przedstawiciel władzy sądowniczej w Polsce. Regulacje dotyczące statusu sędziego zawarto w Dziale II Ustawy z dnia 27 lipca 2001

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa

Sprzeciw od wyroku zaocznego – jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie,

Back to top