Szukaj haseł:

Cechy stosunku zobowiązaniowego

Cechy stosunku zobowiązaniowego

Cechy stosunku zobowiązaniowego – zobowiązanie jest stosunkiem o charakterze względnym , zachodzi między indywidualnie oznaczonymi podmiotami. Zasadniczo, podmioty stosunku zobowiązaniowego znane są już w chwili powstania stosunku zobowiązaniowego. Najpóźniej konkretyzują się w chwili spełnienia świadczenia, wykonania zobowiązania.

Wierzytelność należy do praw podmiotowych względnych, to znaczy wierzyciel może żądać uiszczenia wierzytelności tylko od dłużnika. Prawo podmiotowe w stosunkach zobowiązaniowych jest prawem względnym, tzn. skutecznym wobec określonego podmiotu. Wierzyciel może żądać określonego zachowania się (lub zaniechania), czyli spełnienia świadczenia od dłużnika, nie zaś od osoby trzeciej. Prawo podmiotowe ze stosunku prawa rzeczowego pozwala podmiotowi uprawnionemu korzystać z rzeczy, zaś pozostałe podmioty mają obowiązek powstrzymania się z działaniami uniemożliwiającymi, utrudniającymi wykonywanie tego prawa.

W stosunkach zobowiązaniowych, prawo podmiotowe pozwala wierzycielowi żądać od dłużnika świadczenia, które w wielu przypadkach polegać będzie na aktywności dłużnika. Konsekwencją bezwzględnego charakteru praw rzeczowych jest zasada numerus clausus tych praw. Skoro prawa te są skuteczne wobec wszystkich, to strony mogą powoływać do życia prawa rzeczowe znane ustawodawcy. Strony nie mogą kreować praw rzeczowych indywidualnych, bo ich treść nie byłaby znana wielu podmiotom, które byłyby obciążone obowiązkami względem osoby uprawnionej.

Względny charakter praw podmiotowych, wynikających ze stosunku zobowiązaniowego, pozwala w sposób dowolny układać stosunki między stronami, skoro ze stosunku zobowiązaniowego nie wynikają obowiązki dla osób trzecich. Obowiązuje zasada swobody umów, wyrażona w art. 353¹ Kodeksu cywilnego: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego” (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

Stosunek zobowiązaniowy służy również do wymiany rzeczy, praw, usług, służy do naprawienia szkody, odszkodowania, kredytowania, do zniweczenia bezpodstawnego wzbogacenia. Normy prawne, regulujące stosunki zobowiązaniowe, są normami względnie obowiązującymi, dyspozytywnymi, co oznacza, że znajdą one zastosowanie tylko wtedy, gdy strony nie postanowią inaczej.

Zagadnieniom dotyczącym stosunków zobowiązaniowych została poświęcona Księga Trzecia Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pt. „Zobowiązania”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top