Szukaj haseł:

Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP)

To jednostka organizacyjna Policji służby śledczej, realizująca zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej na terenie całego kraju. Działaniami CBŚP kieruje Komendant CBŚP, który jest przełożonym policjantów CBŚP i organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, na wniosek którego minister właściwy ds. wewnętrznych powołuje (i odwołuje) spośród oficerów Policji. Organizację, rzeczowy i miejscowy zakres działania oraz zasady współdziałania CBŚP z innymi jednostkami Policji określa Komendant Główny Policji.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji (Dz. Urz. KGP z 9.10.2014 r., poz. 121), do rzeczowego zakresu działań CBŚP należy m.in.:

1) planowanie, koordynowanie i podejmowanie działań ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej krajowej i międzynarodowej, w szczególności o charakterze kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz jej zapobieganie;

2) prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych;

3) organizowanie i podejmowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Policji;

4) ochrona świadków koronnych i osób dla nich najbliższych oraz osób zagrożonych;

5) prowadzenie operacji specjalnych;

6) koordynowanie działań w zakresie rozpoznawania operacyjnego zagrożeń terrorystycznych i ekstremistycznych oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Policji i podmiotami pozapolicyjnymi;

7) prowadzenie działań mających na celu rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej w cyberprzestrzeni;

8) prowadzenie operacji pościgowych w stosunku do członków zorganizowanych grup przestępczych;

9) współpraca z policjami innych państw, a także z krajowymi i międzynarodowymi służbami i urzędami administracji publicznej w dziedzinach i w zakresie niezbędnym do skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej i zapobiegania jej;

10) oraz realizacja innych, wskazanych w tym zarządzeniu zadań.

Komendant CBŚP zarządza przeprowadzenie testu sprawności fizycznej oraz badania psychologicznego lub badania psychofizjologicznego w stosunku do policjantów pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w CBŚP. Do niego należy również przenoszenie funkcjonariusza CBŚP do pełnienia służby albo delegowanie go do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji lub w innej miejscowości, a także zwolnienie go ze służby.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top