Szukaj haseł:

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – to urzędowy publikator teleinformatyczny, utworzony zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198, ze zm.) w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, celem powszechnego udostępniania informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w sposób użyteczny i efektywny, stanowiące zbiór, zwany „zasobem informacyjnym”.

Do przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę są obowiązane:

1) organy administracji rządowej;

2) fundusze celowe;

3) Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

4) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5) Narodowy Fundusz Zdrowia;

6) państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce innych niż państwowe instytuty badawcze;

7) podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące lub inne osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji. Zapewnia ono przeszukiwanie zasobów informacyjnych w szczególności według:

1) kryterium przedmiotowego;

2) kryterium podmiotowego;

3) elementów metadanych.

W celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów informacyjnych i treści oraz metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych w centralnym repozytorium, minister właściwy do spraw informatyzacji opracowuje Program Otwierania Danych, uwzględniając w szczególności:

1) aktualny stan udostępniania otwartych danych;

2) obowiązujący stan prawny;

3) kierunki rozwoju w zakresie otwartości danych;

4) wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych;

5) możliwości finansowania projektowanych rozwiązań;

6) potrzebę wsparcia nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane;

7) potrzebę współpracy z interesariuszami otwartych danych.

Program ustalany jest na okres siedmioletni, z możliwością wprowadzenia zmian w czasie jego obowiązywania.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top