Szukaj haseł:

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – to jawny system teleinformatyczny zarządzany przez Ministra Finansów, służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek publicznych. Został utworzony Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971), a zaczął obowiązywać 13 października 2019 r. Zgodnie z ustawą, beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez ten podmiot, lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Minister Finansów jest administratorem danych zgromadzonych w tym rejestrze. Do jego zadań należy:

1) prowadzenie rejestru oraz określanie organizacyjnych warunków i technicznych sposobów jego prowadzenia;

2) przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych;

3) opracowywanie analiz statystycznych dotyczących informacji przetwarzanych w rejestrze.

Minister Finansów może powierzyć wykonywanie tych zadań Krajowej Administracji Skarbowej.  Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR:

1) w zakresie danych identyfikacyjnych ww. spółek:

a) nazwa (firma),

b) forma organizacyjna,

c) siedziba,

d) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

e) NIP;

2) w zakresie danych identyfikacyjnych beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania ww. spółek:

a) imię i nazwisko,

b) obywatelstwo,

c) państwo zamieszkania,

d) numer PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,

e) informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Zgłoszenia ww. informacji dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki, nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Przechowywane są one w rejestrze przez okres konieczny do realizacji zadań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top