Szukaj haseł:

Czas trwania umowy leasingu

Czas trwania umowy leasingu

Czas trwania umowy leasingu – zgodnie z wytycznymi art. 709¹ Kodeksu cywilnego, umowę leasingu zawrzeć można na czas oznaczony, w którym korzystający zobowiązany jest spełnić należne finansującemu świadczenie pieniężne, w zamian za możliwość używania rzeczy. Wyznaczenie okresu obowiązywania umowy oznacza, że leasing wygasa z chwilą jego upływu. Wcześniejsze rozwiązanie umowy możliwe jest tylko na skutek nienależytego jej wykonania przez którąś ze stron.

Zasadniczy brak możliwości wypowiedzenia umowy leasingu należy do cech szczególnych tej umowy. Dzięki temu, korzystający może spokojnie używać przedmiotowej rzeczy, z wyprzedzeniem planować jej eksploatację, bez obawy o nagłe jej wypowiedzenie przez leasingodawcę. Oczywiście, nagłe wypowiedzenie leasingu może nastąpić, ale do tego potrzebna jest w tym przypadku wina leasingobiorcy, polegająca na niedotrzymaniu któregoś z istotnych postanowień umownych. Ochrony swego prawa korzystający może dochodzić (w razie jego naruszenia) w ramach ochrony posesoryjnej, zarówno w stosunku do leasingodawcy, jak i osób trzecich.

Dotrzymanie terminu trwania umowy niesie ze sobą istotne skutki zwłaszcza dla korzystającego. W przeciwnym przypadku poniesie on bowiem niewątpliwą stratę, gdyż będzie musiał wypłacić leasingodawcy całość wynagrodzenia. Przemawia za tym treść artykułu 709¹⁵ K.c.: „W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu” (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

Najkorzystniejszym z punktu widzenia leasingobiorcy terminem trwania umowy jest okres gospodarczej używalności, stanowiącej przedmiot leasingu rzeczy. Zawieranie umowy leasingu na okres faktycznego zużycia rzeczy jest korzystne dla obu stron. Po tym terminie korzystający nabędzie ją na własność i będzie mógł nadal użytkować ją bez obciążenia spłatą rat leasingowych. Finansującego nie będzie obarczał problem magazynowania i szukania potencjalnych kontrahentów do dalszego leasingu zużytej w pewnym stopniu rzeczy. Określenie czasu trwania leasingu pozwala na wyróżnienie dwóch jego podstawowych form: leasingu operacyjnego oraz finansowego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top