Szukaj haseł:

Część składowa rzeczy i przynależność

Część składowa rzeczy i przynależność

Część składowa rzeczy i przynależność – część składowa rzeczy, to taki przedmiot, który nie może być od rzeczy odłączony bez jej uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Przynależność – to rzecz ruchoma, potrzebna do korzystania z rzeczy głównej, zgodnie z jej przeznaczeniem, jeśli pozostaje z nią w faktycznym związku. Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głównej, np. klucz do szafy. Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną, odnosi skutek także względem przynależności.

Oba zagadnienia zostały uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.). Zgodnie z art. 45 Kodeksu cywilnego, rzeczami są tylko przedmioty materialne, a w rozumieniu Prawa cywilnego, to niematerialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione, że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane, jako dobra samoistne. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności, czyli grunty, oraz budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Różnice między częścią składową a przynależnością polegają na tym, że w przypadku części składowej chodzi o fizyczne połączenie jej z rzeczą główną, a w przypadku przynależności, z rzeczą główną łączy ją współzależność gospodarcza.

Zasada superficies solo cedit – oznacza ona, że wszystko, co zostało z gruntem w sposób trwały połączone, dzieli los prawny tego gruntu. Wszystko, co zostało na gruncie wzniesione lub zasadzone, staje się, jako cześć składowa, własnością właściciela gruntu, bez względu na to, kto tego dokonał, i z czyich materiałów. Zasada ta obowiązuje bez względu na wartość tych przedmiotów, nawet gdyby przewyższały wartość zajętego gruntu. Można jedynie żądać przeniesienia jego własności, jeśli wzniesiony w dobrej wierze budynek, przekracza znacznie wartość gruntu i odwrotnie – jego właściciel może żądać, by ten, kto wzniósł budowlę nabył grunt.

Wyjątki od zasady superficies solo cedit:

  1. a) według ustawy o własności lokali – samodzielny lokal mieszkalny, lub o innym przeznaczaniu, może stanowić odrębną nieruchomość;
  2. b) budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego przez użytkownika wieczystego, stanowią własność tego użytkownika;
  3. c) urządzenia, budynki rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego korzystania przez działkowców, stanowią własność Polskiego Związku Działkowców;
  4. d) budynki i inne urządzenia wzniesione przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną na użytkowanym przez nią gruncie Skarbu Państwa są własnością tej spółdzielni.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top