Szukaj haseł:

Czynności cywilnoprawne

Czynności cywilnoprawne

Czynności cywilnoprawne – są to instrumenty, za pomocą których podmioty stosunków cywilnoprawnych mogą według własnej woli, w ramach obowiązującego porządku prawnego, kształtować te stosunki, doprowadzając do ich powstania, zmiany lub ustania. Czynności prawne to stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, stanowiące uzewnętrznioną decyzję podmiotu wywołania określonych skutków cywilnoprawnych.
Stosunki cywilnoprawne, to grupa stosunków prawnych, które określone są przez dyspozycję norm prawa cywilnego. Zdarzenia cywilnoprawne, to fakty z którymi prawo cywilne łączy powstanie, zmianę lub ustanie stosunków cywilnoprawnych, albo skutki w sferze podmiotowości cywilnoprawnej. Zagadnienia dotyczące czynności cywilnoprawnych zostały uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).
Podział czynności cywilnoprawnych:
a) jednostronne – np. testament, to czynności, do których dokonania wystarcza oświadczenie woli tylko jednej strony ;
b) dwustronne – np. umowa sprzedaży, to czynności, do których skuteczności konieczne jest zgodne oświadczenie woli dwóch stron lub więcej;
c) między żyjącymi i na wypadek śmierci – to czynności, które odznaczają się tym, że ich skuteczność zależna jest od śmierci osoby, która czynności dokonała, korzyść zaś z niej może odnieść tylko osoba, która w chwili tej śmierci istnieje (testament, umowa o zrzeczenie się dziedzictwa);
d) konsensualne – do ich dokonania wystarczy złożenie samego oświadczenia woli;
e) realne – do ich dokonania niezbędne jest np. wydanie rzeczy lub wpis do rejestru;
f) rozporządzające – to takie czynności prawne, których celem i bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie, obciążenie albo zniesienie prawa majątkowego (np. przelew wierzytelności);
g) zobowiązujące – to takie, które powiększają pasywa osób ich dokonujących (np. umowa najmu – jest czynnością zobowiązującą po stronie najemcy do zapłaty czynszu, sama zapłata będzie już czynnością rozporządzającą);
h) o podwójnym skutku, zobowiązującym i rozporządzającym – to np. umowa sprzedaży, w której jedna strona zobowiązuje się do przeniesienie własności rzeczy i równocześnie przenosi prawo do niej;
i) przysparzające – to czynności, których zamierzonym skutkiem składającego oświadczenie woli jest przysporzenie korzyści majątkowej innej osobie. Korzyść ta może polegać na zwiększeniu aktywów tej osoby (np. nabycie prawa własności) lub na zmniejszeniu jej pasywów (np. zwolnienie z długu);
j) odpłatne – to takie, gdy strona, która dokonała przysporzenia, otrzymuje lub ma otrzymać w zamian korzyść majątkową, stanowiącą ekwiwalent tego przysporzenia;
k) nieodpłatne – gdy takiego ekwiwalentu brak;
l) kauzalne (przyczynowe) – gdy istnieje „causa”, tzn. cel prawny przysporzenia lub jego podstawa prawna. Na przykład, podstawą prawną w umowie sprzedaży, po stronie sprzedawcy, jest uzyskanie wierzytelności do kupującego o zapłatę ceny, a po stronie kupującego – uzyskanie wierzytelności do sprzedawcy o przeniesienie sprzedanego prawa. Czynność jest kauzalna, jeśli jej ważność zależy od prawidłowości „causa”;
ł) czynność jest abstrakcyjna, gdy takiej zależności nie ma.
Oświadczeniem woli jest takie zachowanie człowieka, które wyraża w sposób dostateczny zamiar (wolę) wywołania skutków prawnych, tj. ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top