Szukaj haseł:

Czynności sprawdzające organów podatkowych

To weryfikacja realizacji przez podatników ciążących na nich obowiązków podatkowych, przybierająca postać wstępnej kontroli prawidłowości wywiązywania się przez nich z tych obowiązków. Czynności te obejmują np. badanie zgodności z przepisami prawa dokumentacji, danych i deklaracji złożonych do organu podatkowego przez stronę objętą czynnościami sprawdzającymi, a także terminowość ich składania i dokonywania rozliczeń podatkowych. Instytucja ta została uregulowana w odrębnym Dziale V Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.), w art. 272 – 280.

Czynności sprawdzających dokonuje organ podatkowy I instancji, a więc naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, chyba że przedmiotem sprawdzenia mają być dokumenty złożone do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu podatkowego upoważnionego przez Ministra Finansów do wymiany informacji o podatku od towarów i usług z państwami członkowskimi Unii Europejskiej – wówczas czynności dokonuje organ, do którego wniesiono dokumenty.

Zgodnie z art. 272 O.p., czynności te mają na celu:

 1. sprawdzenie terminowości składania deklaracji i wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;
 2. stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1;
 3. ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;
 4. weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych;
 5. weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej.

W ramach czynności sprawdzających organ podatkowy może:

 1. skorygować złożoną przez podatnika deklarację, jeśli zawiera ona oczywiste omyłki, jak błędy rachunkowe lub wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami formularza, a kwota zobowiązania podatkowego kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty, w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
 2. zwrócić się do podmiotu, który złożył deklarację podatkową o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość, jeśli zawiera ona oczywiste omyłki, jak błędy rachunkowe lub wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami;
 3. zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku;
 4. wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych;
 5. postanowić o przedłużeniu terminu zwrotu podatku do czasu zakończenia czynności sprawdzających zasadność zwrotu;
 6. zażądać od przedsiębiorców przedstawienia dokumentów w zakresie objętym postępowaniem podatkowym lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności;
 7. zażądać od przedsiębiorców przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej;
 8. zażądać od podatnika, który skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, okazania dokumentów lub złożenia fotokopii odpowiednich dokumentów;
 9. dokonać oględzin lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu za zgodą podatnika, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top