Szukaj haseł:

Decyzja administracyjna

To podstawowa forma załatwiania spraw przez organy administracji publicznej, rozstrzygająca sprawę co do jej istoty w całości lub części, również w inny sposób kończąca sprawę w danej instancji. Składa się z wielu, wymienionych w art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego, elementów:

  1. oznaczenie organu administracji publicznej;
  2. data wydania;
  3. oznaczenie strony lub stron;
  4. powołanie podstawy prawnej;
  5. rozstrzygnięcie;
  6. uzasadnienie faktyczne i prawne;
  7. pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
  8. podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;
  9. w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Najistotniejszym z tych elementów jest uzasadnienie decyzji, ponieważ służy ono spełnieniu wymogów co najmniej dwóch podstawowych zasad postępowania administracyjnego, w tym postępowania podatkowego, a więc zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, a w jego trakcie informowania i udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących przepisów podatkowych związanych z przedmiotem postępowania; oraz zasady przekonywania, zgodnie z którą organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy.

Prawidłowo uzasadniona decyzja powinna wskazywać fakty, które organ uznał za udowodnione, dowody, na których oparł swoje rozstrzygnięcie, jak i przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności, a także wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji, jeśli żądanie strony zostaje uwzględnione w całości, chyba że sprawa rozstrzygnięta decyzją dotyczy sprzecznych interesów stron lub decyzji wydanych na skutek odwołania.

Decyzję administracyjną należy doręczyć stronom na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a ogłoszenie ustne możliwe jest tylko w szczególnych przypadkach. Od momentu doręczenia, organ, który wydał decyzję jest nią związany. W przypadku milczącego załatwienia sprawy, jest związany wydanym w tym trybie rozstrzygnięciem od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin przewidziany na wydanie decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie albo wniesienie sprzeciwu, o ile Kodeks postępowania administracyjnego nie stanowi inaczej.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top