Szukaj haseł:

Dobra osobiste

Dobra osobiste

Dobra osobiste – to dobra niemajątkowe podlegające ochronie cywilnoprawnej, przysługujące osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, ale posiadającym zdolność prawną. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) nie zawiera definicji dóbr osobistych, ale w art. 23 wymienia ich przykładowy katalog. Są nimi: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna,  wynalazcza i racjonalizatorska. Nie jest to katalog zamknięty, albowiem np. dobrem osobistym wspólnika spółki cywilnej może być firma, a osoby prawnej jej dobre imię.

Środki ochrony dóbr osobistych przewidziane są w art. 24 Kodeksu cywilnego:

– korzystający z cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych może żądać zaniechania cudzych działań zagrażających jego dobrom osobistym, chyba że nie są one bezprawne;

– w razie naruszenia tych dóbr, korzystający z nich może także żądać usunięcia jego skutków, zwłaszcza żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, złożyła oświadczenie woli o określonej treści i formie w tym przedmiocie;

– korzystający  z dobra osobistego może żądać zadośćuczynienia pieniężnego na swoje konto lub cel społeczny;

– jeśli wskutek naruszenia dóbr osobistych została wyrządzona szkoda majątkowa, to uprawniony może domagać się jej naprawienia za zasadach ogólnych – zgodnie z art. 363 Kodeksu cywilnego: „Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili”.

Prócz ochrony wynikającej z przepisów Kodeksu cywilnego, ochrony przed naruszeniem dóbr osobistych można również dochodzić na podstawie prawa karnego, a także prawa autorskiego i prawa wynalazczego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top