Szukaj haseł:

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, uregulowany w ustawie o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 102 poz. 475, ze zm.).

Aby wykonywać zawód doradcy podatkowego, konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia i wiedzy specjalistycznej z prawa podatkowego. Zgodnie z ustawą, doradca podatkowy ma cały czas pogłębiać swoją wiedzę poprzez seminaria i szkolenia. Poza wiedzą merytoryczną, doradca podatkowy powinien mieć nieskazitelny charakter, a jego postępowanie musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Każdy doradca jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, gdzie zobowiązany jest do opłacenia składki członkowskiej, po zdaniu egzaminu zawodowego oraz złożeniu ślubowania. Doradcy podatkowi mogą wykonywać zawód uczestnicząc w spółkach, prowadząc działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej, pod warunkiem, że komplementariuszami w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni, który wykonują stałą praktykę na podstawie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w RP. Czynności wykonywane przez doradcę podatkowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Doradcy zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, nie tylko w trakcie świadczenia swojej usługi na rzecz klienta, ale także po jej wyświadczeniu.  Zawód doradcy podatkowego polega na udzielaniu opinii, porad i wyjaśnień, prowadzeniu ksiąg i innych ewidencji, oraz na sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych. Dokumenty sporządzane przez doradcę są podpisane jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje gwarancję odpowiedzialności doradcy. Doradca podatkowy może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi oraz w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA). Posiadają uprawnienia do wniesienia kasacji.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top