Szukaj haseł:

Doręczenie w postępowaniu administracyjnym

Zawarte w art. 39-49 Kodeksu postępowania administracyjnego przepisy, odpowiadające zasadzie oficjalności doręczeń, uwzględniają społeczne funkcje postępowania administracyjnego. Doręczenie stanowi czynność prawną o znacznej doniosłości, ze względu na zasadę pisemności uregulowaną w art. 14 k.p.a. oraz skutki prawne, zarówno na płaszczyźnie prawa materialnego jak i procesowego. Od daty doręczenia pism (w formie pisemnej lub elektronicznej) biegną bowiem terminy procesowe lub materialne.

Od tego momentu organ oraz strona będą związani decyzją lub postanowieniem. To wtedy staje się również możliwe stosowanie środków dyscyplinujących lub egzekucyjnych. Należy skrupulatnie ustalić, czy doręczenie faktycznie miało miejsce oraz czy było ono skuteczne (doręczenie może np. nastąpić po terminie, lub na błędny adres). Przepisy normują jedynie kwestie samego doręczenia, bez odniesienia do chwili zapoznania się z treścią pisma przez adresata, czyli mimo, że adresat nie podjął świadomości co do treści pisma, a doręczenie było zgodne z normami, poczytuje się, że zostało poprawne doręczone.

Właściwe doręczenie ma miejsce dopiero wówczas, gdy pismo doręcza się adresatowi do jego rąk, korzystając z usług operatora pocztowego albo samodzielnie przez pracowników organu, lub za pośrednictwem innych osób lub upoważnionych organów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Doręczenie osobom fizycznym następuje w miejscu ich zamieszkania lub pracy, w wyjątkowych sytuacjach można pismo doręczyć w lokalu administracji publicznej albo w każdym miejscu gdzie zastanie się adresata. Doręczenie powinno zostać potwierdzone podpisem adresata oraz datą. Odmowa przyjęcia lub podpisania, nie pozbawia doręczenia skutku prawnego. Zgodnie z art. 47 § 2 k.p.a., przyjmuje się wtedy fikcję doręczenia w dacie odmowy. Przepisy uregulowane w k.p.a przewidują dwie fikcje doręczenia, pozwalające na prowadzenie postępowania, mimo przeszkód w doręczeniu:

  1. a) gdy pismo zostało przekazane placówce pocztowej lub pozostawione w urzędzie gminy na okres 14 dni, a adresat dwukrotnie został powiadomiony o piśmie informacją pozostawioną w jego skrzynce (awizo);
  2. b) gdy przepisy przewidują możliwość publicznego obwieszczenia.

Wyróżnia się również doręczenie zastępcze, występuje ono wówczas, gdy pismo zostaje powierzone osobie, która przyjmuje na siebie obowiązek doręczenia pisma adresatowi. Osobami, które mogą przyjąć tę odpowiedzialność są: dorosły domownik (np. małżonek), sąsiad, zarządca domu lub dozorca.

Pismo doręczyć można także osobie nieobecnej. Pismo zostaje wówczas przekazane przedstawicielowi tej osoby, wskazanej przez sąd, albo przedstawicielowi wyznaczonemu doraźnie przez organ administracji.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top