Szukaj haseł:

Doręczenie w postępowaniu cywilnym

Doręczenie jest czynnością prawną polegająca na przekazaniu pisma do adresata. W postępowaniu cywilnym jest uregulowane w art. 131 – 147 Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz.U. 2018 poz.1360).  Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego zgodnie z ustawą Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1481 oraz 2018 r. poz. 106, 138 i 650).

Minister Sprawiedliwości wraz z ministrem właściwym do spraw łączności, określa w drodze rozporządzenia szczegółowy tryb i sposób doręczenia pism sądowych przez osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową. Jeżeli stroną postępowania jest osoba fizyczna, wówczas doręczenia dokonuje się jej osobiście, a jeśli nie ma ona zdolności procesowej, to doręczenia dokonuje się jej przedstawicielowi ustawowemu. Miejscem doręczenia jest dom lub miejsce pracy adresata. Sąd może dokonać doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (doręczenie elektroniczne), w przypadku gdy adresat wniesie pismo, za pośrednictwem tego systemu. Jeżeli zachodzi niemożność doręczenia, prawo pocztowe przewiduje, że pismo należy złożyć w placówce pocztowej, umieszczając zawiadomienie o tym fakcie w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie, że pismo należy odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku gdy po siedmiu dniach adresat się nie zgłosi, czynność powinna zostać powtórzona.

Profesjonalni pełnomocnicy stron,  tacy jak adwokaci, , radcy prawni rzecznik patentowy oraz radca Prokuratorii Generalnej RP, dokonują doręczeń bezpośrednio między sobą, doręczając odpisy pism wraz z załącznikami.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top