Szukaj haseł:

Doręczenie w postępowaniu karnym

Doręczeniu w postępowaniu karnym podlegają orzeczenia i zarządzenia, które doręcza się w uwierzytelnionych odpisach (potwierdzających ich autentyczność). Wszelkie pisma, które są przeznaczone dla uczestników postępowania karnego, doręcza się w taki sposób, aby ich treść nie została udostępniona osobom niepowołanym. Pisma doręcza się za pokwitowaniem odbioru, przez czytelny podpis odbierającego (imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu), na którym również podpisuje się czytelnie doręczający.

Podmiotami zobowiązanymi do doręczenia są:

  • operator pocztowy w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (DZ.U. z 2017 r.poz. 1481);
  • pracownik organu wysyłającego;
  • w razie niezbędnej konieczności Policja

Jeżeli w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, jest wielu pokrzywdzonych, tak, że ich indywidualne zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby znaczne utrudnienie w prowadzonym postępowaniu, to zawiadamia się ich poprzez prasę, radio, telewizję.

Pisma w postępowaniu karnym powinny być doręczone adresatowi do rąk własnych (doręczenie bezpośrednie), chyba że adresat w chwili doręczenia nie jest obecny w mieszkaniu, wówczas pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, a jeżeli nie ma dorosłego domownika i adresata, to pismo doręcza się administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi pod warunkiem, że przekażą pismo adresatowi (doręczenie pośrednie). Pismo może być też doręczone za pośrednictwem telefaksu (z przyczyn technicznych od dawna już odchodzi się od tej metody) lub poczty elektronicznej. W tych przypadkach dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Jeżeli adresat odmówi przyjęcia pisma lub wystąpi niemożność pokwitowania odbioru przez adresata, doręczający zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej wzmianki na zwrotnym pokwitowaniu, wówczas pismo uważa się za doręczone. Nieprzyjęte pismo zwraca się organowi wysyłającemu. W przypadkach niecierpiących zwłoki,  do zawiadomienia można dokonać poprzez wezwanie za pośrednictwem telefonu lub w inny, stosowny do okoliczności sposób. W aktach sprawy pozostawia się wówczas odpis nadanego komunikatu wraz z podpisem osoby nadającej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top