Szukaj haseł:

Doręczenie w postępowaniu podatkowym

Zarówno w kodeksie postępowania administracyjnego jak i w Ordynacji podatkowej, przepisy dotyczące doręczenia podporządkowane są zasadzie oficjalności, ze względu na funkcję społeczną, jaką doręczenie pełni. Doręczenie jest czynnością procesową o znacznej doniosłości ze względu na zasadę pisemności, uregulowaną w art. 126 o.p. oraz na wywierane przez nie skutki prawne.

Dla biegu terminu na dokonanie doręczenia nie ma znaczenia, czy adresat zapoznał się z treścią pisma, ani kiedy to zrobił, liczy się jedynie fakt poprawnego doręczenia i związane z nim skutki procesowe. Organ podatkowy może wystąpić do strony lub innego uczestnika postępowania o wyrażenie zgody na doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego. Jeżeli strona nie wyrazi zgody lub zrezygnuje z doręczenia w formie elektronicznej, wówczas organ zobowiązany jest do doręczenia pisma w innej formie.

Zgodnie z art. 148 § 1 Ordynacji podatkowej:

„Pisma doręcza się osobom fizycznym pod adresem miejsca ich zamieszkania albo pod adresem do doręczeń w kraju” (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926, ze zm.).

Mogą im zostać doręczone także w siedzibie organu podatkowego, w miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności przez adresata. W sytuacji niemożności dokonania doręczenia we wskazany wyżej sposób, pismo można doręczyć w każdym innym miejscu, w którym zastanie się adresata.

W przypadku braku możliwości doręczenia do rąk własnych, doręczenie może się również odbyć w formie zastępczej, poprzez doręczenie za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, w następnej kolejności sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy. O fakcie tym należy powiadomić adresata pisma, pozostawiając informację w drzwiach mieszkania, skrzynce pocztowej lubw widocznym miejscu przy wejściu na posesję.

Pismo doręcza się stronie, chyba że działa ona przez swojego przedstawiciela, wtedy adresem właściwym do doręczenia jest adres przedstawiciela. Jeżeli strona ma pełnomocnika to doręczenie następuje pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie. Jeśli strona postępowania, jej przedstawiciel lub pełnomocnik zmienia adres, pod którym dokonywane są doręczenia lub adres elektroniczny, to strona zobowiązana jest do zawiadomienia o tym fakcie organu podatkowego. Adresem doręczenia osoby fizycznej jest jej adres zamieszkania. Jak stanowi art. 151 § 1 o.p.:

Osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej pisma doręcza się w lokalu ich siedziby lub w miejscu prowadzenia działalności – osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi” (Dz. U. 1997 Nr 137 poz. 926, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top