Szukaj haseł:

Dyrektywa ATAD

Dyrektywa ATAD (Anti -Tax Avoidance Directive), czyli „Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (Dz.Urz.UE. L.2016.193.1).

Jej celem jest zapewnienie, by podatki były płacone w miejscu, gdzie podatnik generował zyski i wytwarzana jest wartość dodana. Działania te mają przywrócić zaufanie do systemów podatkowych, które powinny być sprawiedliwe i pomagać państwom członkowskim utrzymać suwerenność podatkową.

Celem dyrektywy ATAD jest wprowadzenie regulacji zapobiegających unikaniu opodatkowania, przede wszystkim na gruncie:

  • działalności zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) – przeciwdziałanie przenoszeniu zysków do państw o korzystnym opodatkowaniu;
  • niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia aktywów lub rezydencji podatkowej (exit tax) za granicę – podatnik, który przenosi aktywa z siedziby zarządu lub stałego zakładu do innego państwa członkowskiego lub państwa spoza UE, podlega opodatkowaniu w wysokości odpowiadającej pewnej określonej wartości rynkowej przenoszonych aktywów;
  • działalności struktur hybrydowych (obejmuje sytuację wewnątrz państw Unii Europejskiej, wyłączone są państwa spoza UE, dotyczy zarówno podmiotów hybrydowych oraz instrumentów hybrydowych) – gdy państwa członkowskie stosują odmienną kwalifikację struktur hybrydowych, podatek będzie odliczony jedynie z tego państwa, z którego pochodzi podatek. Celem tego zabiegu jest zapobieganie podwójnemu odliczeniu podatku;
  • ograniczonej możliwości odliczenia odsetek – do wysokości 30 % EBITDA podatnika lub do 3 milionów euro. Poniżej tych wysokości kwoty odsetek mogą być odliczane w całości. Ograniczenie nie dotyczy podatników, którzy nie są w skonsolidowanych grupach. Państwa członkowskie mają możliwość do wprowadzenia testu, który określi obliczalność odsetek na podstawie EBITDA;
  • stosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikania opodatkowania – umożliwia ona organom podatkowym pominięcie sztucznych porozumień, które zakładały uzyskanie korzyści podatkowej, która byłaby sprzeczna z podmiotem lub celem ustaw podatkowych.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top