Szukaj haseł:

Dyrektywy wykładni prawa

Dyrektywy wykładni prawa

Dyrektywy wykładni prawa – to reguły, jakie należy brać pod uwagę dokonując interpretacji przepisów prawnych. Przede wszystkim należy brać pod uwagę cel regulacji prawnej, czyli tzw. ratio legis. Jeżeli w procesie wykładni uwzględnia się cele prawa, to posługując się celem normy, należy tak ustalić znaczenie przepisu prawa, by było ono zgodne co najmniej z celem instytucji prawnej, do której należy interpretowany przepis. Interpretując teksty prawne należy brać pod uwagę konsekwencje społeczne i ekonomiczne, do jakich będzie prowadzić określona interpretacja i wybrać taką wykładnię, która prowadzi do konsekwencji najbardziej korzystnych. Przy interpretacji należy brać również pod uwagę powszechnie akceptowane normy moralne, zasady sprawiedliwości i słuszności. Jeżeli możliwe są różne warianty normy, to należy wybrać ten wariant, który jest najbardziej zgodny z przyjętymi regułami i ocenami społecznymi.

Interpretator przy ustalaniu podstaw wykładni funkcjonalnej może korzystać z:

a) wstępów do aktów prawnych;

b) z materiałów zdających sprawozdanie z dyskusji w toku powstawania danego aktu prawnego;

c) wypowiedzi osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie;

d) panujących w społeczeństwie ocen i przekonań dotyczących prawa.

Wyróżnia się również wykładnię porównawczą w układzie synchronicznym i diachronicznym. Polega ona na ustalaniu znaczenia przepisów przez porównanie ich z innymi, podobnymi przepisami o ustalonym znaczeniu i wyciąganiu stąd wniosków, co do znaczenia przepisów interpretowanych.

W układzie synchronicznym porównuje się przepisy prawa obowiązującego w różnych systemach prawa. W układzie diachronicznym porównuje się obecnie obowiązujące przepisy z podobnymi przepisami, niegdyś obowiązującymi (wykładnia historyczna).

Dyrektywy wykładni prawa wyróżniają dwie ideologie wykładni:

  1. Ideologia statyczna – zakłada, że znaczenie tekstu prawnego powinno być stałe, tzn. nie powinno się zmieniać w zależności od zmieniającego się kontekstu społeczno – politycznego i ekonomicznego, w którym funkcjonuje prawo. Wartością naczelną, jaką interpretatorzy powinni respektować jest niezmienność prawa, a w konsekwencji również praworządność, równość wobec prawa, itp.
  2. Ideologia dynamiczna – zakłada, że prawo powinno się zmieniać w zależności od kontekstu, w którym funkcjonuje. Wartością naczelną jest efektywność prawa, jego zdolność do regulowania zmieniającej się rzeczywistości. Interpretator powinien kierować się tutaj interesem społecznym, który jest kategorią zmienną, ocenami społecznymi, które również ulegają zmianom, oraz wolą aktualnego prawodawcy. Ideologia ta preferuje wykładnię funkcjonalną. Kryterium rozróżnienia tych ideologii jest rodzaj wartości, które powinny być preferowane w procesie wykładni.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top