Szukaj haseł:

Działalność kantorowa

działalność kantorowa

Działalność kantorowa – to działalność gospodarcza regulowana na terytorium Polski, czyli taka, której zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia na terytorium RP, w tym prawa i obowiązki podejmujących się jej przedsiębiorców, zostały określone w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018, poz. 646), a także w ustawach szczególnych, przede wszystkim w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1178, ze zm.). Działalność kantorowa wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo dewizowe, działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo. Czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem tej działalności mogą wykonywać tylko osoby, które spełniają ww. warunki, oraz posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności, a mianowicie:

1) ukończyły kurs obejmujący prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowany świadectwem, lub

2) pracowały w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, co udokumentowane zostało świadectwem pracy, oraz legitymują się znajomością przepisów ustaw regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, musi zapewnić:

1) prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej;

2) prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu;

3) wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu;

4) lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową;

5) zaświadczenie o swojej niekaralności z upływem każdego roku działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top