Szukaj haseł:

Działalność pożytku publicznego

dzialalnosc-pozytku-publicznego

Działalność pożytku publicznego – to prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, ze zm.), działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi, oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Sfera zadań publicznych obejmuje m.in. zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3) działalności charytatywnej;

4) ochrony i promocji zdrowia;

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

6) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

8) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

9) porządku i bezpieczeństwa publicznego;

10) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych RP;

11) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

12) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

13) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

14) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

15) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

16) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

17) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

18) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

19) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

20) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

21) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

22) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top