Szukaj haseł:

Działania administracji publicznej

Działania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych

Działania administracji publicznej w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych – katalog tych działań został wskazany w Ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570, ze zm.). Minister Zdrowia może je zlecić w drodze umowy: szpitalom i oddziałom zakaźnym zapewniającym izolację i leczenie osób chorych na choroby zakaźne oraz zapewniającym całodobowo konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych, a także poradniom i punktom konsultacyjnym w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych oraz szczepień ochronnych.

Do działań w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych należy:

1) utrzymywanie gotowości do wykonywania całodobowo i w dni ustawowo wolne od pracy świadczeń zdrowotnych, w tym konsultacji lekarskich z zakresu zakażeń i chorób zakaźnych;

2) utrzymywanie gotowości do zwiększenia liczby wykonywanych świadczeń zdrowotnych w zakresie  i liczbie określonych w umowie zawartej z Ministrem Zdrowia;

3) przechowywanie zapasów produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych  do  implantacji, oraz innych niezbędnych urządzeń i sprzętu w ilości zapewniającej wykonywanie przez co najmniej 3 doby przedmiotowych świadczeń zdrowotnych;

4) przechowywanie środków ochrony osobistej i ubrań ochronnych dla pracowników w ilości wystarczającej do wykonywania tych świadczeń;

5) stałe monitorowanie i analiza sytuacji epidemiologicznej w kierunku możliwości zapewnienia wykonywania świadczeń zdrowotnych w przypadku podejrzenia lub rozpoznania u osoby lub grupy osób zakażenia lub choroby zakaźnej;

6) zapewnienie transportu sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem transportu chorych na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne;

7) dokumentowanie wykonanych zadań oraz przekazywanie sprawozdań z ich wykonania w terminie do dnia 31marca każdego roku.

Wykonując zadania zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, jednostki z którymi Minister Zdrowia zawarł umowę na ich wykonywanie, zobowiązane są współpracować z:

 1. a) jednostkami Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;
 2. b) uczelniami wyższymi, federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. c) instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk,
 4. d) instytutami badawczymi;
 5. e) międzynarodowymi instytutami naukowymi;
 6. f) Centrum Łukasiewicz;
 7. g) instytutami działającymi w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 8. h) Polską Akademią Umiejętności
 9. i) innymi podmiotami prowadzącymi głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;
 10. j) Narodowym Funduszem Zdrowia;
 11. k) podmiotami wchodzącymi w skład międzynarodowego nadzoru epidemiologicznego;
 12. l) organami samorządu terytorialnego;
 13. m) Policją, Państwową Strażą Pożarną i Strażą Graniczną;
 14. n) a od 1 lipca 2020 r. także z Państwową Inspekcją Sanitarną i Wojskową Inspekcją Sanitarną.

W celu zapewnienia skuteczności działań służących ochronie zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, wojewoda sporządza wojewódzki plan działania na wypadek wystąpienia epidemii, na okres trzech lat, z możliwością aktualizacji.

Jak stanowi art. 44a ust. 1 ustawy, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody, na którego obszarze podejmowane są działania związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych RP, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z tym związanych.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top