Szukaj haseł:

Dzierżawa

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale II, w art. 693 – 709, na mocy której jedna ze stron, zwana wydzierżawiającym, zobowiązuje się oddać drugiej, zwanej dzierżawcą, rzecz do używania i pobierania pożytków przez określony lub nieokreślony czas, w zamian za zapłatę w terminie ustalonego w tej umowie czynszu.

Główną cechą tej umowy, odróżniającą ją od umowy najmu jest zawarcie jej przez dzierżawcę z uwagi na możliwość uzyskiwania przez niego pożytków z przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy. Czynsz można określić w pieniądzach lub w innych świadczeniach, także w wysokości ułamkowej części pożytków.

Prawa i obowiązki stron:

a) dzierżawca:

  • jest uprawniony do korzystania z przedmiotu dzierżawy;
  • jest zobowiązany do terminowego płacenia czynszu;
  • powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wydzierżawiającego;
  • zobowiązany jest dokonywać koniecznych napraw w celu zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym;
  • zobowiązany jest do nieoddawania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani poddzierżawy;
  • do zwrotu przedmiotu dzierżawy po zakończeniu dzierżawy w stanie w jakim powinien się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy;
  • ma prawo żądania obniżenia czynszu za okres, w którym zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu wskutek nie dotyczących jego osoby okoliczności, a za które nie ponosi on odpowiedzialności.

b) wydzierżawiający:

  • ma prawo do terminowego uzyskiwania lub poboru czynszu od najemcy;
  • ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli dzierżawca odda przedmiot dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, lub w poddzierżawę;
  • ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, lub gdy spóźnia się ponad trzy miesiące a czynsz płatny jest rocznie; uprawnienie to obwarowane jest obowiązkiem powiadomienia dzierżawcy o zamiarze wypowiedzenia i udzielenia mu dodatkowego trzymiesięcznego terminu na zapłatę zaległości.

Obu stronom umowy dzierżawy przysługuje prawo do wypowiedzenia jej na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego, a w przypadku gdy przedmiotem dzierżawy jest grunt rolny – na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top