Szukaj haseł:

Eksport

to wywóz towarów i usług poza granice terytorium kraju, z którego pochodzą, w którym zostały wytworzone. Z racji członkowstwa Polski w unii celnej Unii Europejskiej, pod eksportem towarów i usług na leży rozumieć ich wywóz z Polski do państw niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, ze zm.), eksportem towarów jest dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

– jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych (Art. 2 pkt 8).

Z kolei Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.), definiuje eksport jako wywóz wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez organ celny, na podstawie informacji uzyskanych od właściwego organu celnego.

Natomiast Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, w art. 1 stanowi, że jej przepisy regulują, w zakresie uzupełniającym przepisy prawa unijnego, zasady wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej. To wyprowadzanie towaru poza obszar celny UE, rodzi z mocy prawa powstanie po stronie eksportera obowiązków, jak i nadanie mu praw przewidzianych przez przepisy celne.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są przestrzegać przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, czyli Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. UE z 19.10.1992 r., L 302). Choć nie zawiera on definicji eksportu wyrażonej wprost, to w art. 4 pkt 7 wskazuje definicję „towarów wspólnotowych”, którymi są towary całkowicie uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty (…) bez udziału towarów przywiezionych z państw lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty, także przywiezione z państw lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu, oraz uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty z towarów wspólnotowych lub z towarów przywiezionych z państw lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu.

W pkt 8, pod pojęciem „towarów niewspólnotowych” WKC rozpoznaje towary inne niż wspólnotowe. Zatem wg WKC, eksportem towarów będzie wywóz z terenu Wspólnoty towarów całkowicie uzyskanych lub wyprodukowanych na jej obszarze celnym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top