Szukaj haseł:

Elektroniczne postępowanie upominawcze

To jeden z odrębnych trybów postępowania cywilnego, do którego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu upominawczym, a także przepisy art. 50528–  50537 Działu VIII w Tytule VII Księgi pierwszej tego kodeksu, zatytułowanego „Postępowanie elektroniczne”.

Ma ono charakter wezwania do zapłaty w sprawach nieskomplikowanych, pozbawionych potrzeby przeprowadzenia postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 505 ²⁹ᵃ K.p.c.:

„W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu” (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.).

Sprawy skierowane do tego postępowania rozpoznaje Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, który kończy sprawę wydaniem nakazu zapłaty lub kieruje ją do rozpoznania w trybie zwykłym. Wydany nakaz ma postać elektroniczną i jest udostępniany powodowi w systemie teleinformatycznym sądu. Elektroniczne postępowanie upominawcze nazywane jest „e-sądem”.

Wszczęcie powództwa odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sądu. W pozwie powód wskazuje dowody na poparcie swoich twierdzeń, bez ich załączania. Pozew powinien zawierać dane pozwanego, w tym numer KRS lub innego właściwego rejestru lub NIP. Jeśli pozwany złoży sprzeciw lub gdy sąd stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu zapłaty, sprawa zostanie przekazana do trybu zwykłego, do sądu właściwości ogólnej. Do sprzeciwu pozwany również nie musi załączać dowodów. Po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej, przewodniczący wzywa powoda do wykazania umocowania lub przedłożenia pełnomocnictwa i gdy to konieczne – do uzupełnienia opłaty od pozwu, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wskazanych braków, sąd umarza postępowanie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze dostępne jest na stronie Sądu Rejonowego w Lublinie pod adresem: www.e-sad.gov.pl i służy do:

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych,
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego z dniem 1 stycznia 2010 r., Ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009, Nr 26, poz. 156).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top