Szukaj haseł:

Europejska współpraca administracyjna

 to współpraca między polskimi organami administracyjnymi a organami administracyjnymi Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, w zakresie załatwiania spraw administracyjnych, w szczególności udostępniania informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych oraz wykonywania czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, dopuszczona na podstawie przepisów prawa unijnego i w granicach przez nie określonych. W Dziale VIIIa Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, e zm.), w art. 260a – 260g, zawarto przepisy ogólne dotyczące tej współpracy.

Pomocy w ramach europejskiej współpracy administracyjnej organ administracji publicznej udziela na wniosek lub z urzędu. Powiadamia o tym fakcie podmiot, którego ta pomoc dotyczy. Wniosek musi być sporządzony w języku urzędowym Unii Europejskiej (chyba, że jest kierowany do organu innego państwa członkowskiego, wówczas tłumaczy się go na język uzgodniony przez zainteresowane organy) i zawierać uzasadnienie. Braki formalne wniosku organ składający go zobowiązany jest uzupełnić na żądanie organu administracji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich uzupełnienia. Jeśli wniosek nie zostanie zwrócony, jego rozpatrzenie powinno nastąpić w terminie wynikającym z przepisów prawa unijnego, a gdy nie jest on w nich określony – bez zbędnej zwłoki.

Właściwość organów do udzielania pomocy w ramach europejskiej współpracy administracyjnej ustala się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy unijne stanowią inaczej. Informacje organy przekazują sobie w szczególności drogą elektroniczną. Jeśli zasad ponoszenia kosztów nie regulują przepisy prawa Unii Europejskiej, koszty udzielenia pomocy ponosi organ administracji publicznej.

Umocowanie do tej współpracy wynika m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej. Jak stanowi jego art. 4 ust. 3: „Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów lub aktów instytucji Unii. Państwa Członkowskie ułatwiają wypełnianie przez Unię jej zadań i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii” (Dz.Urz. UE z 26.10.2012 r., C – 326).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top