Szukaj haseł:

Fałszerstwo dokumentów

Fałszerstwo dokumentów – zgodnie z art. 115 § 14 ustawy Kodeks Karny (dalej: k.k.) z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.) dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, który jest związany z określonym prawem, albo który ze względu na zawartą w nim treść jest dowodem prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mających znaczenie prawne.

Czynem niedozwolonym w zakresie fałszowania dokumentów, będzie więc ich podrobienie lub przerobienie w celu użycia jako autentycznego lub też samo użycie takiego dokumentu (art. 270 § 1 k.k.). Sankcją za fałszowanie dokumentu może być kara grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Samo przygotowanie do popełnienia przestępstwa fałszowania dokumentu jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 270 § 3).

Fałszerstwem dokumentu jest również podrobienie lub przerobienie, w celu użycia za autentyczną, faktury, w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, a nawet samo użycie takiej faktury (art. 270a § 1 k.k.). Tu kara jest znacznie wyższa, bo sprawca przestępstwa podrobienia faktury podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jak jednak stanowi art. 277a § 1 k.k., fałszerstwo faktury opiewającej na kwotę wyższą niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, (czyli większą niż 10 milionów zł), podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. Obok kary pozbawienia wolności, sąd może zasądzić grzywnę do 3000 stawek dziennych (czyli ok. 6 milionów zł).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top