Szukaj haseł:

Forma czynności prawnych

Forma czynności prawnych

Forma czynności prawnych – to sposób wyrażenia oświadczenia woli celem dokonania czynności prawnej.  Zagadnienie form czynności prawnej zostało uregulowane w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.). Zgodnie z art. 60 Kodeksu: „Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

Formy dokonania czynności prawnych:

  1. podział ze względu na skutki niezachowania formy wymaganej w ustawie lub umowie:
  2. a) ad solemnitatem – pod rygorem nieważności, jej niezachowanie powoduje nieważność czynności prawnej, może wynikać z ustawy lub woli stron;
  3. b) ad probationem – dla celów dowodowych, to forma pisemna, której niezachowanie nie powoduje nieważności czynności prawnej, ale ogranicza możliwość skorzystania z niektórych środków dowodowych, może wynikać z ustawy lub woli stron;
  4. c) ad eventum – dla wywołania oznaczonych skutków prawnych, ustawa uzależnia wywołanie przez czynność prawną niektórych skutków od zachowania formy szczególnej; mimo jej niezachowania, czynność prawna będzie ważna i wywoła skutki prawne, ale nie wszystkie.
  5. podział ze względu na sposób złożenia oświadczenia woli:
  6. a) zwykła forma pisemna – do jej zachowania wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli lub wymiana pism podpisanych przy umowie. Niemogący pisać może złożyć na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok inna osoba wpisze jej imię i nazwisko, lub zamiast osoby składającej oświadczenie podpisze się inna osoba, a jej podpis będzie poświadczony notarialnie lub przez przewodniczącego samorządu terytorialnego, jako złożony na życzenie osoby niemogącej pisać, lecz mogącej czytać;
  7. b) kwalifikowana forma pisemna – polega na wymogu:

– notarialnego lub innego urzędowego poświadczenia podpisu;

– urzędowego poświadczenia daty na dokumencie (tzw. data pewna);

– formy notarialnej;

– niektóre oświadczenia woli mogą być złożone tylko przed odpowiednim organem państwa, np. o przyjęciu spadku – tylko przed sądem lub notariuszem.

  1. c) forma elektroniczna – złożenie oświadczenia woli jest skuteczne, gdy zostało wprowadzone do urządzenia elektronicznego nadawcy i przekazane przez Internet trafia do operatora usług telekomunikacyjnych i od razu jest dostępne dla adresata. Oświadczenie woli wyrażone w formie elektronicznej i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top