Szukaj haseł:

Fundacja prywatna

Ze względu na brak ustawowej definicji fundacji prywatnej, w doktrynie wykształciła się jej definicja, jako osoby prawnej, której celem jest zarządzanie majątkiem przekazanym jej przez fundatora, w określony przez niego sposób oraz dysponowanie tym majątkiem zgodnie z wyznaczonymi przez niego regułami, na rzecz beneficjentów fundacji. Fundacja prywatna tworzona pod zagraniczną jurysdykcją, różni się od fundacji utworzonej i funkcjonującej pod rządami prawa polskiego, w szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97, ze zm.) tym, że fundacja prywatna nie musi posiadać żadnych celów użyteczności publicznej i jej dokumenty fundacyjne mogą wprost wskazywać, iż wyłącznym celem fundacji jest zarządzanie majątkiem konkretnych osób, wskazanych z imienia i nazwiska.

A zgodnie z art. 1 ustawy o fundacjach:

„Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.” Ustawa nie wyznacza, kto może być podmiotem zakładającym fundację, czyli może to zrobić zarówno osoba fizyczna jak i prawna.

 

Fundacja prywatna tworzona pod zagranicznymi jurysdykcjami jest bardzo często wykorzystywana przez przedsiębiorców oraz „zwykłych” podatników do ochrony majątku, swojego i firmy. Cel taki nie sprzeciwia się prawu, ani innym regułom społecznym, ponieważ ten rodzaj fundacji nie korzysta z pieniędzy publicznych lub zbiórek publicznych, ani nie występuje o status organizacji pożytku publicznego. Fundacja prywatna, tak jak i pozostałe rodzaje fundacji, musi utworzyć statut i przestrzegać jego założeń.

Benefity jakie uzyskują osoby przekazujące majątek do fundacji prywatnej, to oprócz ochrony majątku przed osobami trzecimi, w tym wierzycielami, także korzyści podatkowe, możliwe do osiągnięcia dzięki ulgom, zwolnieniom, czy innym preferencjom podatkowym, które oferują jurysdykcje, pod których rządami zakładana jest fundacja. Ale również pod rządami polskiej Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidziane jest zwolnienie fundacji, po spełnieniu określonych warunków, z części podatku dochodowego. Fundacja może z tego zwolnienia skorzystać, gdy w jej statucie, jako jeden z celów działalności wskazano:

  • działalność naukową;
  • ochronę zdrowia;
  • pomoc społeczną;
  • ochronę środowiska;
  • działalność naukowo-techniczną.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top