Szukaj haseł:

Głosowanie w wyborach

Głosowanie w wyborach

Głosowanie w wyborach – reguły głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP; na Prezydenta RP; do Parlamentu Europejskiego w Polsce; do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego; a także w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zostały ustanowione w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112, ze zm.).

W wyżej wymienionych wyborach głosować można osobiście lub przez pełnomocnika. Głosowanie odbywa się w lokalu wyborczym, czyli lokalu obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00. O 21:00 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania. W obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych i domach pomocy społecznej może się rozpocząć później. W przypadku głosowania na polskich statkach morskich oraz za granicą odbywa się między godziną 7:00 a 21:00 czasu miejscowego w każdym dniu głosowania. Jeżeli głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. Możliwe jest wcześniejsze zakończenie głosowania na statkach, jeżeli wszyscy wyborcy wpisani do spisu wyborców oddali swe głosy, jednak nie wcześniej niż o godzinie 18:00.

Głosowanie odbywa się przy pomocy urzędowych kart do głosowania, na których zamieszczone są informacje o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. Karta jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie. Wielkość i rodzaj czcionek oraz wielkość kratek przeznaczonych na postawienie znaku „x” są jednakowe dla oznaczeń wszystkich list i nazwisk kandydatów. Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Urna wyborcza jest wykonana z przezroczystego materiału w taki sposób, aby:

1) w czasie głosowania nie było możliwe wrzucenie kart do urny w inny sposób niż przez przeznaczony do tego otwór;

2) nie było możliwe wyjęcie kart z urny przed otwarciem urny przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, ani wysypanie się kart z urny.

Głosować może tylko wyborca wpisany do spisu wyborców lub jego pełnomocnik. Głosować można także korespondencyjne.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top