Szukaj haseł:

Gmina

Gmina

Gmina – to posiadająca osobowość prawną wspólnota samorządowa oraz odpowiednie terytorium. Wspólnotę samorządową stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców gminy, jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa. O ustroju gminy stanowi jej statut. W Polsce są trzy rodzaje gmin:

 1. wiejskie;
 2. miejsko-wiejskie;
 3. miejskie.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia tworzy, dzieli, znosi gminy, zmienia ich nazwy, nadaje status miasta, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być miasto położone na terytorium gminy. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, przez uchwałę, po konsultacji z mieszkańcami, lub z ich inicjatywy.

Zakres działania i zadania gminy:

 1. gmina załatwia lokalne sprawy publiczne, które zostały ustawowo włączone do zakresu jej działania oraz te, które ustawy nie przekazały żadnemu innemu podmiotowi;
 2. zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty: infrastruktury technicznej i społecznej, potrzebę porządku i bezpieczeństwa publicznego, ładu przestrzennego i ekologicznego;
 3. realizacja zadań obowiązkowych, wynikających z ustawy;
 4. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej – gmina wykonuje je po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

Gmina ma więc dwoisty charakter: wspólnoty samorządowej i jednostki wykonawczej administracji rządowej. Całość zadań administracji publicznej gminy realizowana jest przez wydawanie decyzji administracyjnych.

Władze gminy:

 1. pierwotnym adresatem norm kompetencyjnych jest w gminie wspólnota samorządowa, którą z mocy prawa tworzą mieszkańcy gminy; sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla gminy jest referendum gminne;
 2. rada gminy, jako organ stanowiący i kontrolny gminy;
 3. zarząd gminy, jako organ wykonawczy gminy;
 4. organ jednoosobowy, czyli wójt lub burmistrz, lub prezydent miasta, jako organizator prac zarządu gminy, kierownik urzędu gminy i jej reprezentant na zewnątrz;
 5. organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy – zasady ich tworzenia ustala statut gminy; organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, w którym mogą uczestniczyć wszyscy obywatele gminy; zebranie wiejskie jest instytucją demokracji bezpośredniej; pozostałe organy sołectwa to: sołtys i rada sołecka.

Rada gminy jest organem wyłonionym w drodze wyborów przez obywateli gminy. Rozstrzyga wszystkie sprawy gminy, jeśli ustawa nie stanowi inaczej. Są tylko trzy organy gminy: rada, zarząd, oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top