Szukaj haseł:

Godność dziedziczenia

Godność dziedziczenia

Godność dziedziczenia – to instytucja prawa spadkowego, warunkująca możliwość dziedziczenia przez spadkobiercę. Niegodność dziedziczenia powoduje, że spadkobierca może zostać wyłączony od dziedziczenia. O wyłączeniu tym może zdecydować jedynie sąd. Instytucja ta została uregulowana w art. 928 – 930 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.).

W art. 928 §1 K.c. zostały wskazane przyczyny, z których spadkobierca może zostać uznany za niegodnego:

a) ciężkie, umyślne popełnienie przestępstwa skierowanego przeciw spadkodawcy;

b) nakłonienie spadkodawcy podstępem lub groźbą do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodzenie mu w dokonaniu jednej z tych czynności;

c) umyślne ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, podrobienie lub przerobienie jego testamentu albo świadome skorzystanie z testamentu przerobionego lub podrobionego przez inną osobę.

Katalog przesłanek uznania za niegodnego jest zamknięty. W przypadku wyłączenia od dziedziczenia z powodu niegodności spadkobiercy, jego sytuację tratuje się tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Stąd też do dziedziczenia po spadkobiercy będą mogły być dopuszczone osoby dziedziczące po spadkobiercy uznanym za niegodnego. Uznanie za niegodnego może nastąpić w drodze postępowania cywilnego. Uznanym za niegodnego może też być zapisobierca, który został uprawniony do otrzymania świadczenia od spadkobiercy na mocy testamentu. Niegodność może również dotyczyć uprawnionego do zachowku.

Z powództwem o uznanie za niegodnego może wystąpić każdy, kto wykaże w tym interes, również prokurator. To na powodzie więc, spoczywać będzie ciężar udowodnienia wystąpienia przyczyn niegodności. Termin na to wynosi 1 rok, liczony od dnia, w którym występujący o to dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Przepis art. 930 K.c. zawiera wyłączenie, zgodnie z którym nie można uznać za niegodnego spadkobiercy, któremu spadkodawca przebaczył. Przebaczenie może być także skuteczne, mimo braku zdolności do czynności prawnych spadkodawcy, jeśli nastąpiło z odpowiednim rozeznaniem. Za niegodnego dziedziczenia może zostać uznany spadkobierca dziedziczący z ustawy lub na mocy testamentu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top