Szukaj haseł:

Holding spółek

Z holdingiem spółek mamy do czynienia,  gdy w relacjach podmiotów (spółek) działających jako samodzielne jednostki gospodarcze, dochodzi do pewnego stopnia wzajemnego ze sobą powiązania. Jeden z podmiotów przyjmuje pozycję dominującą, czyli w określonym stopniu wywierającą wpływ na pozostałych uczestników holdingu. Zwykle to jemu przypada podejmowanie strategicznych decyzji względem podległych podmiotów, które koncentrują się na operatywnych funkcjach zarządzania, działalności produkcyjnej lub usługowej, w zależności od tego w czym specjalizuje się dana spółka. Spółka o pozycji dominującej określana jest mianem nadrzędnej, dominującej, kontrolującej lub spółki matki. Z kolei spółka podległa nazywana jest podporządkowaną, zależną, kontrolowaną lub spółką córką.

 

Tworzenie holdingów, czyli tworzenie struktur spółek zależnych pozwala na:

  • wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa w zgodzie z przepisami antymonopolowymi;
  • rozwój przedsiębiorstwa;
  • zwiększenie efektywności ekonomicznej i usprawnienie zarządzania w strukturach organizacyjnych.

 

Spółka dominująca posiada udziały (np. akcje) w innych spółkach od niej zależnych. Posiadanie udziałów  stwarza charakterystyczny typ zależności pomiędzy spółkami, np. matką i córką, ponieważ pozwalają one na uzyskanie przewagi głosów w zgromadzeniu wspólników, co w rezultacie wpływa na kontrolę składu zarządu spółki. Aby zarządzać holdingiem potrzebne są odpowiednie instrumenty, takie jak, planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Każdą z tych funkcji można przydzielić odpowiedniej osobie zarządzającej holdingiem.

 

Można wyróżnić różne rodzaje holdingów spółek, np. ze względu na terytorium, na którym działają:

  • holding krajowy – podmiot kontrolujący ma siedzibę w tym samym kraju co spółki, które są mu podporządkowane;
  • holding zagraniczny – utworzony przez podmiot krajowy, ale obejmuje zagraniczne jednostki, które kontroluje poza granicami kraju;
  • holding międzynarodowy – tworzony przez duże podmioty prawno-gospodarcze, przeważają w nim spółki akcyjne z dużym potencjałem gospodarczym, jednocześnie liczba uczestników musi wynosić co najmniej trzy i legitymować się posiadaniem siedziby w trzech różnych krajach.

 

Warto wspomnieć o wadach holdingu spółek, którymi są:

  • możliwość nadmiernego wpływu przez spółkę dominującą na spółki jej podległe;
  • możliwość tego, że zostaną pominięte interesy poszczególnych podmiotów zależnych – szczególnie najsłabszych uczestników;
  • konieczność nadzoru ze strony zarządu nad informacjami spółki.

Dlatego też tworzenie holdingów, czyli struktur spółek zależnych należy należy przeprowadzić w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, ale i rachunkiem ekonomicznym prowadzonej działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top