Szukaj haseł:

Import

to przywóz towarów i usług z zewnątrz, z zagranicy, celem wprowadzenia ich na rynek wewnętrzny. Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535, ze zm.), importem towarów jest przywóz ich z terytorium państwa trzeciego, a więc nie należącego terytorialnie do Unii Europejskiej, na terytorium Unii Europejskiej. Z kolei Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11, ze zm.), definiuje import jako przywóz samochodów osobowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jak również przywóz wyrobów akcyzowych z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

  1.  jeżeli wyroby te z chwilą ich wprowadzenia na terytorium kraju nie zostaną objęte procedurą specjalną: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, a także nie zostaną objęte czasowym składowaniem,
  2. jeżeli zostało zakończone czasowe składowanie tych wyrobów lub została zamknięta procedura specjalna: tranzytu zewnętrznego, składowania celnego, wolnego obszaru celnego, odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego, którą wyporoby te były objęte, i powstał dług celny.

Natomiast Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, w art. 1 stanowi, że jej przepisy regulują, w zakresie uzupełniającym przepisy prawa unijnego, zasady przywozu towarów na obszar celny Unii Europejskiej. To wprowadzanie towaru na obszar celny UE rodzi z mocy prawa powstanie po stronie importera obowiązków, jak i nadanie mu praw przewidzianych przez przepisy celne.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane są przestrzegać przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, czyli Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. UE z 19.10.1992 r., L 302). Choć nie zawiera on definicji importu wyrażonej wprost, to w art. 4 pkt 7 wskazuje definicję „towarów wspólnotowych”, którymi są towary całkowicie uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty (…) bez udziału towarów przywiezionych z państw lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty, także przywiezione z państw lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu, oraz uzyskane lub wyprodukowane na obszarze celnym Wspólnoty z towarów wspólnotowych lub z towarów przywiezionych z państw lub terytoriów niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty i dopuszczone do obrotu.

W pkt 8, pod pojęciem „towarów niewspólnotowych” rozpoznaje towary inne niż wspólnotowe. Zatem wg WKC, importem towarów będzie przywóz na teren Wspólnoty towarów całkowicie uzyskanych lub wyprodukowanych poza obszarem celnym Wspólnoty.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top