Szukaj haseł:

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek małych

informacje-w-sprawozdaniu-finansowym-jednostek-malych

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek małych – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.), określone w tej ustawie jednostki małe, korzystające z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego, wykazują w swoich sprawozdaniach finansowych:

– Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1) firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji;

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony;

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

4) wskazanie zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych;

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Bilans, na który składają się:

a) Aktywa:

Aktywa trwałe: I. Wartości niematerialne i prawne; II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie; III. Należności długoterminowe; IV. Inwestycje długoterminowe, w tym nieruchomości i długoterminowe aktywa finansowe; V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe;

Aktywa obrotowe: I. Zapasy; II. Należności krótkoterminowe; III. Inwestycje krótkoterminowe; IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe;

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy;

Udziały (akcje) własne;

Aktywa razem;

b) Pasywa:

Kapitał (fundusz) własny: I. Kapitał (fundusz) podstawowy; II. Kapitał (fundusz) zapasowy; III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny; IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe; V. Zysk (strata) z lat ubiegłych; VI. Zysk (strata) netto; VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna);

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: I. Rezerwy na zobowiązania; II. Zobowiązania długoterminowe; III. Zobowiązania krótkoterminowe; IV. Rozliczenia międzyokresowe;

Pasywa razem;

Rachunek zysków i strat w wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym;

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top