Szukaj haseł:

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro

informacje-w-sprawozdaniu-finansowym-jednostek-mikro

Informacje w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.), określone w tej ustawie jednostki mikro wykazują w swoich sprawozdaniach finansowych:

– Informacje ogólne:

1) firmę, siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

– Bilans:

a) Aktywa:

Aktywa trwałe, w tym środki trwałe;

Aktywa obrotowe;

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy;

Udziały (akcje) własne;

Aktywa razem;

b) Pasywa:

Kapitał (fundusz) własny;

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania;

Pasywa razem;

– Informacje uzupełniające do bilansu:

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

– Rachunek zysków i strat:

  1. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna);
  2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: I. Amortyzacja; II. Zużycie materiałów i energii; III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia; IV. Pozostałe koszty;
  3. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów;
  4. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów;
  5. Podatek dochodowy oraz
  6. Wynik finansowy netto ogółem w tym: I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia); II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) dla związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – nieprowadzących działalności gospodarczej, lub
  7. Zysk/strata netto dla pozostałych jednostek mikro poza będącymi osobami fizycznymi i będącymi nimi przedsiębiorstwami w spadku.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top