Szukaj haseł:

Interpretacja podatkowa

To akt organu podatkowego, którym dokonuje on wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego. Wyróżnia się dwa rodzaje interpretacji podatkowych: ogólną, wydawaną przez Ministra Finansów oraz indywidualną, wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Interpretację ogólną minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje z urzędu lub na wniosek, dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. W tym celu wydaje również z urzędu objaśnienia podatkowe, będące ogólnym wyjaśnieniem przepisów prawa podatkowego, dotyczącym stosowania tych przepisów. Przy wydawaniu jednych i drugich, minister musi mieć na uwadze orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak stanowi art. 14a § 1a Ordynacji podatkowej (dalej: O.p.):

„Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności:

  1. opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa podatkowego;
  2. wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa podatkowego do opisanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym” (Dz.U. 2019 poz. 900).

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej, do którego składania nie jest uprawniony organ administracji publicznej, powinien zawierać uzasadnienie konieczności jej wydania, w tym:

  1. przedstawienie zagadnienia oraz wskazanie przepisów prawa podatkowego wymagających wydania interpretacji ogólnej;
  2. wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych.

Interpretacje ogólne są publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w którym zamieszczane są również objaśnienia podatkowe.

Interpretacje indywidualne wydawane są przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie, dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Głównym elementem koniecznym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest wyczerpujące przedstawienie przez wnioskodawcę zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 14c § 1 zd. 2 O.p.:

Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie (Dz.U. 2019 poz. 900).

Natomiast gdy ocena tego stanowiska jest negatywna, w interpretacji organ zawrzeć musi wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ma na wydanie interpretacji podatkowej maksimum 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Po jej wydaniu i usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz identyfikujących inne podmioty wskazane w treści interpretacji, publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top