Szukaj haseł:

Jednostki małe

jednostki małe

Jednostki małe – to podmioty, jakimi w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591, ze zm.) są:

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, inne osoby prawne, a także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych, jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;

2) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku, które stosują określone ustawą zasady rachunkowości od początku następnego roku obrotowego;

3) przedsiębiorstwo w spadku, jeżeli na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku było jednostką małą

– w stosunku, do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego zawierającego: bilans uproszczony, uproszczony rachunek zysków i strat, informację dodatkową, nieobligatoryjne sporządzenie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, nieobligatoryjne sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych, lub informacje dotyczące nabycia udziałów własnych;

4) a także podmioty wskazane w punkcie 1), które za poprzedni rok obrotowy sporządziły sprawozdanie finansowe zawierające: bilans uproszczony, uproszczony rachunek zysków i strat, informację dodatkową, nie musiały sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, nie musiały sporządzać rachunku przepływów pieniężnych, lub zawierające informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, oraz w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, albo w roku poprzedzającym ten rok obrotowy przekroczyły dwie z wymienionych w tym punkcie wielkości.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top