Szukaj haseł:

Kancelaria prawna

Kancelaria prawna jest to miejsce pracy, zakład pracy prawnika oraz osób zatrudnionych na innych stanowiskach np. w sekretariacie, a także forma prowadzenia działalności prawniczej. Nie definiuje jej rozmiar, może być zarówno miejscem pracy jednego prawnika, np. adwokata czy radcy prawnego, jak i międzynarodową korporacją zrzeszającą setki prawników. Miejscem pracy prawnika nie jest jedynie kancelaria, ale również sąd, organy administracji, i każde inne miejsce, w którym świadczy usługi prawne.

W Polsce kancelarie prawne dzielą się na:

  • kancelaria adwokacka – miejsce pracy adwokatów;
  • kancelaria radcy prawnego – miejsce pracy radców prawnych;
  • kancelaria działająca w formie spółki cywilnej – to umowa pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, poprzez odpowiednie działanie oraz wniesienie wkładu. Nie ma ona podmiotowości prawnej;
  • kancelaria działająca w formie spółki partnerskiej – powinna zawierać w nazwie nazwisko co najmniej jednego z partnerów oraz dopisek „i partner” albo „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie zawodu wykonywanego przez członków spółki (może być więcej niż jeden). Spółka musi być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka partnerska nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną oraz zdolność sądowa oraz procesową. Mogą ją założyć co najmniej dwie osoby fizyczne, które dysponują prawem do wykonywaniu wolnego zawodu, uprawniającego do założenia danej spółki (np. adwokat i doradca podatkowy);
  • kancelaria działająca w formie spółki komandytowej – jest to spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Osoby tworzące spółkę to komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania wobec wierzycieli bez ograniczeń, czyli całym majątkiem, oraz komandytariusz, którego odpowiedzialność za zobowiązania jest ograniczona;
  • kancelaria działająca w formie spółki jawnej – to spółka osobowa, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, solidarnie wraz z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, całym swoim majątkiem. Firma spółki jawnej (sp. j.) ma zawierać nazwiska lub firmy wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę jednego bądź kilku wspólników (oznacza to, że nie trzeba mieć wymienionego nazwiska lub firmy by być wspólnikiem spółki jawnej), dodatkowo oznacza się ją „sp. j.”.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top